ที่ปรึกษา (Advisory Board)

ศ. (พิเศษ) พลโท พิศาล เทพสิทธา (Lt. Gen. Phisal Thepsithar)

ศ. ดร. มงคล เดชนครินทร์ (Prof. Dr. Mongkol Dejnakarintra)

ศ. ทญ. ใจนุช จงรักษ์ (Prof. Chainut Chongruk)

ศ. (พิเศษ) ทพ. สิทธิ ส. ศรีโสภาค (Special Prof. Sitthi S Srisopark)

รศ. ทญ. พอใจ เรืองศรี (Assoc. Prof. Porjai Ruangsri)

ผศ. ทญ. พนมพร วาณิชชานนท์ (Assist. Prof. Phanomporn Vanichanon)

รศ. ทญ. ดร. ภฑิตา ภูริเดช (Assoc. Prof. Dr. Patita Bhuridej)

สาราณียกร (Editor)

อ. ทพ. ดร. เอกมน มหาโภคา (Dr. Ekamon Mahapoka)

รองสาราณียกร (Associate Editors)

ศ. ทพ. ดร. ประสิทธิ์ ภวสันต์ (Prof. Dr. Prasit Pavasant)

ศ. ทญ. ดร. วรานันท์ บัวจีบ (Prof. Dr. Waranun Buajeeb)

รศ. ทญ. ดร. ศิริรักษ์ นครชัย (Assoc. Prof. Dr. Siriruk Nakornchai)

รศ. ทญ. ดร. นิรดา ธเนศวร (Assoc. Prof. Dr. Nirada Dhanesuan)

ฝ่ายสาราณียกร (Editorial Boards)

รศ. ทพ. ดร. ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ (Assoc. Prof. Dr. Chaiwat Maneenut)

ผศ. ทญ. ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ (Asst. Prof. Dr. Waranuch Pitiphat)

รศ. ทญ. ดร. นิตา วิวัฒนทีปะ (Assoc. Prof. Dr. Nita Viwattanatipa)

รศ. ทพ. ดร. พลธรรม ไชยฤทธิ์ (Assoc. Prof. Dr. Ponlatham Chaiyarit)

ผศ. ทพ. ดร. เลิศฤทธิ์ ศรินนภากร (Asst. Prof. Dr. Lertrit Sarinnaphakorn)

ศ. ทพ. ดร. สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ (Prof. Dr. Suttichai Krisanaprakornkit)

รศ. ทพ. ดร. ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล (Assoc. Prof. Dr. Paiboon Techalertpaisarn)

รศ ทพ ดร. สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล (Assoc. Prof. Dr. Somsak Mitrirattanakul)

ผศ. ทพ. ดร. กิตติ ต. รุ่งเรือง (Asst. Prof. Dr. Kitti Torrungruang)

รศ. ทพ. บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล (Assoc. Prof. Boonlert Kukiattrakoon)

ผศ. ทญ. ดร. ชุติมา ระติสุนทร (Asst. Prof. Dr. Chootima Ratisoontorn)

รศ. ทญ. ดร. อรนาฎ มาตังคสมบัติ (Assoc. Prof. Dr. Oranat Matungkasombut)

ผศ. ทพ. ดร. วรรณธนะ สัตตบรรณศุข (Asst. Prof. Dr. Vanthana Sattabanasuk)

อ. ทพ. ดร. สุธี สุขสุเดช (Dr. Sutee Suksudaj)

อ. ทญ. ดร. อรุณวรรณ หลำอุบล (Dr. Aroonwan Lam-ubol)

ผศ. ทพ. ดร. เทวฤทธิ์ สมโคตร (Asst. Prof. Dr. Tewarit Somkotra )

อ. ทญ. ดร. ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ (Dr. Thantrira Porntaveetus)

อ. ทญ.ดร. พิสชา พิทยพัฒน์ (Dr. Pisha Pittayapat)

Prof. Dr. Antheunis Versluis

Assoc. Prof. Dr. Hiroshi Ogawa

Assoc. Prof. Dr. Anwar Merchant

Dr. Brian Foster

Dr. Ahmed Abbas Mohamed

คณะทำงานฝ่ายสาราณียกร (Editorial Staffs)

ธัชจุฑา  แสงจันทร์ (Mr. Thatchutha Saengchan)

พิมพ์พนิต เล้ามานะ (Miss. Pimpanid Laomana)

ผู้จัดการ (Manager)

รศ. ทญ. ภรณี พีรานนท์ (Assoc. Prof. Poranee Berananda)

Edit text here