ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

71 ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. (+66)2-539-4748 แฟกซ์. (+66)2-514-1100

 

ติดต่อเกี่ยวกับบทความ

ทัศน์พล อินทรสมบูรณ์
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ โทร. (+66)97-007-0341 

 

The Dental Association of Thailand

71 Ladplaw 95 Wangthonglang Bangkok 10310,Thailand.

Tel: (+66)2-539-4748 Fax: (+66)2-514-1100

E-mail: jdat.editor@gmail.com

 

Journal of the Dental Association of Thailand

Tassapol Intarasomboon

Tel. (+66)97-007-0341