ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

71 ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 02-539-4748 แฟกซ์. 02-514-1100

 

ติดต่อเกี่ยวกับบทความ

ทัศน์พล อินทรสมบูรณ์

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ โทร.085-0446292

 

The Dental Association of Thailand

71 Ladplaw 95 Wangthonglang Bangkok 10310,Thailand.

Tel: 662-539-4748 Fax: 662-514-1100

E-mail: jdat.editor@gmail.com

 

Journal of the Dental Association of Thailand

Thatchutha Saengchan 

Tel.+6697-0070341