---
  ค้นหาบทความ
  Article List of ปี 2019 ปีที่ 69 ฉบับที่ 1
  » Tissue Engineering: A New Paradigm for Periodontal Treatment
  (งานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกับกระบวนทัศน์ใหม่ในการรักษาโรคปริทันต์)
  บทความปริทัศน์
  หน้า 1-9
  » The Development of Nasal Stents “Nasoform” to Improve the Surgical Outcomes of Primary Cleft lip-nose Correction in A Patient with Unilateral Complete Cleft Lip and Palate: A Case Report
  (การพัฒนาอุปกรณ์ดามจมูก “นาโซฟอร์ม” เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การผ่าตัดแก้ไขปากและจมูกปฐมภูมิในผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวแบบสมบูรณ์: รายงานผู้ป่วย)
  Case Report
  หน้า 10-18
  » Oral Health Status and Relationship between Oral Hygiene Care and Remaining Natural Tooth Status of Homebound Elderly
  (สภาวะสุขภาพช่องปากและความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลอนามัยช่องปากกับสภาวะการมีฟันธรรมชาติของผู้สูงอายุติดบ้าน)
  บทวิทยาการ
  หน้า 19-28
  » Disto-inclined Mandibular Second Molars and Adjacent First Molars: A Study of Crown and Root Position, Morphologic features Via Panoramic Radiograph
  (การศึกษาตำแหน่ง ลักษณะของตัวฟันและรากฟันของฟันกรามแท้ล่างซี่ที่สองเอียงไกลกลางและฟันกรามแท้ล่างซี่ที่หนึ่งอยู่ติดกันด้วยภาพรังสีแพโนรามา)
  บทวิทยาการ
  หน้า 29-37
  » Effectiveness of Mouth Rinse Containing Essential Oil to Reduce Plaque Level in Visual Impairment Children: A Randomized Controlled Trial
  (ประสิทธิผลของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยต่อการลดค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ในช่องปากเด็กบกพร่องทางสายตา : การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม)
  บทวิทยาการ
  หน้า 38-45
  » Prevalence and Associated Factors of Musculoskeletal Symptoms in the Neck, Shoulder, Hands and Wrists among Thai Endodontists
  (Prevalence and Associated Factors of Musculoskeletal Symptoms in the Neck, Shoulder, Hands and Wrists among Thai Endodontists)
  บทวิทยาการ
  หน้า 46-52
  » Effect of Bleaching Methods on Resin Impregnated Tooth
  (Effect of Bleaching Methods on Resin Impregnated Tooth)
  บทวิทยาการ
  หน้า 53-59
  » The Effect of Toothpaste Containing Bioactive Glass Treatment on Surface Staining Susceptibility of Bleached Teeth (In Vitro Study)
  (The Effect of Toothpaste Containing Bioactive Glass Treatment on Surface Staining Susceptibility of Bleached Teeth (In Vitro Study))
  บทวิทยาการ
  หน้า 60-69
  » Effect of Primary School-Based Oral Health Program and Oral Behaviors on Dental Caries among 12- and 15-Year-Old Children
  (ผลของการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนประถมศึกษา และ พฤติกรรมทันตสุขภาพต่อการเกิดโรคฟันผุของเด็กอายุ 12 และ 15 ปี)
  บทวิทยาการ
  หน้า 70-82
  » Effect of Storage Temperatures on the Shear Bond Strength of Three Resin Cements to Dentin
  (ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อค่ากำลังแรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์ 3 ชนิดกับเนื้อฟัน)
  บทวิทยาการ
  หน้า 83-91
  » Fracture Resistance of Occlusal Ceramic and Composite Molar Onlay Comparing to Lithium Disilicate Molar Crown
  (Fracture Resistance of Occlusal Ceramic and Composite Molar Onlay Comparing to Lithium Disilicate Molar Crown)
  บทวิทยาการ
  หน้า 92-100
  » Comparison Video Based Learning Versus Live Demonstration of Dental Student Knowledge and Skills for Working Length Determination Using Electronic Apex Locator
  (Comparison Video Based Learning Versus Live Demonstration of Dental Student Knowledge and Skills for Working Length Determination Using Electronic Apex Locator)
  บทวิทยาการ
  หน้า 101-109