กองบรรณาธิการ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 71 ซอยลาดพร้าว 95 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. (+66)2-539-4748 แฟกซ์. (+66)2-514-1100

 

ติดต่อเกี่ยวกับบทความ: ทัศน์พล อินทรสมบูรณ์ โทร. (+66)97-007-0341 

 

Editorial department of Journal of the Dental Association of Thailand

The Dental Association of Thailand

71 Ladplaw 95 Wangthonglang Bangkok 10310,Thailand.

Tel: (+66)2-539-4748

E-mail: jdateditor@thaidental.or.th

 

Contract: Tassapol Intarasomboon Tel. (+66)97-007-0341