The journal of the Dental Association of Thailand (JDAT) has been published since 1950 for distributing knowledge in both basic sciences and clinical researches in the field of Dentistry and related science. The journal of the Dental Association of Thailand is published 4 issues per year in January, April, July and October.

ISSN: 2408-1434
Editor: Dr. Ekamon Mahapoka (DDS., Ph.D.)

Article List of Year 2019 Volume 69 Issue 2
» Free Sugars: The Cause of Dental Caries
(น้ำตาลอิสระ: สาเหตุของโรคฟันผุ)
Review Article
Page 110-125
» Application of Platelet-Rich Plasma in Orthodontics
(การประยุกต์ใช้เพลทเลทริชพลาสมาในทางทันตกรรมจัดฟัน)
Review Article
Page 126-133
» Management of Class III malocclusion with Atypical Extraction
(Management of Class III malocclusion with Atypical Extraction)
Case Report
Page 134-142
» The Management of Surgical Defect in A Patient with Stage I Low-Grade Mucoepidermoid Carcinoma Using An Obturator Prosthesis: A Case Report
(การจัดการความวิการจากการผ่าตัดในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งมิวโคอีพิเดอมอยด์ความรุนแรงระดับต่ำระยะที่หนึ่งโดยใช้เพดานเทียม: รายงานผู้ป่วย)
Case Report
Page 143-149
» Fracture Resistance of Endodontically Treated Premolars with Deep Cervical Lesions Restored with and without Posts in Different Restorations
(Fracture Resistance of Endodontically Treated Premolars with Deep Cervical Lesions Restored with and without Posts in Different Restorations)
Original Article
Page 150-160
» Effect of Immediate Dentin Sealing and Thermocycling on Microtensile Bond Strength when Using A Three-step Etch and Rinse Adhesive
(ผลของการเคลือบปิดผิวเนื้อฟันทันที และการเปลี่ยนอุณหภูมิร้อนเย็นแบบเป็นจังหวะมีต่อค่าความทนแรงดึงระดับจุลภาคด้วยสารยึดติดระบบเอ็ทช์แอนด์รินซ์แบบสามขั้นตอน)
Original Article
Page 161-173
» Effect of Ultrasonic Treatment on The Leachable Monomer Content from A Self Cured Acrylic Hard Denture Reline Material
(ผลของการใช้อัลตร้าโซนิกต่อปริมาณมอนอเมอร์ที่ถูกชะซึมจากวัสดุเสริมฐานฟันเทียมอะคริลิกแบบแข็งชนิดบ่มเอง)
Original Article
Page 174-183
» Success Rate of Altered Resin Modified Glass-ionomer Cement Restorations on Teeth with Partial Caries Removal at 6 Months
(อัตราความสำเร็จของการบูรณะฟันด้วยซีเมนต์กลาสไอโอโนเมอร์ชนิดดัดแปลงด้วยเรซินแบบดัดแปลงในฟันที่กำจัดเนื้อฟันผุบางส่วนที่ 6 เดือน)
Original Article
Page 184-196
» Complications of Wisdom Tooth Removal by Non-Oral and Maxillofacial Surgeons: Rate and Related Factors
(Complications of Wisdom Tooth Removal by Non-Oral and Maxillofacial Surgeons: Rate and Related Factors)
Original Article
Page 197-207
» Relationship between Oral Status and Oral Health-Related Quality of Life of Early Privates in the Southern of Thailand
(ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะช่องปากกับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของพลทหารแรกเข้าภาคใต้ ประเทศไทย)
Original Article
Page 208-215
» Legal Effect of Social Media use of Dental Personnel
(ผลกระทบเชิงกฎหมายในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการให้บริการทันตกรรม)
Original Article
Page 216-235
» A Caries Risk Assessment Tool for Thai Children 3 Years Old or Younger
(แบบประเมินความเสี่ยงการเกิดฟันผุสำหรับเด็กไทยอายุไม่เกิน 3 ปี)
Original Article
Page 236-245
Article List of Accepted Articles
» Dentofacial orthopedic and orthodontic management of obstructive sleep apnea in children and adults
(การจัดการภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในเด็ก และผู้ใหญ่ด้วยวิธีทางทันตกรรมจัดฟัน และออร์โทพิดิกส์ฟัน – ใบหน้า)
Review Article
» Techniques Used in Craniofacial Developmental Biology
(วิธีการที่ใช้ในการศึกษาชีววิทยาพัฒนาการในส่วนของกะโหลกศีรษะและใบหน้า)
Review Article
» Periodontitis: a Risk Factor for “Lifestyle” Diseases
(Periodontitis: a Risk Factor for “Lifestyle” Diseases)
Review Article
» การปรับปรุงซิงก์ออกไซด์ยูจินอลซีเมนต์ตามมาตรฐานสากล ISO 3107:1988 (E) ประเภท 3 ชั้น 1 เพื่อใช้เป็นวัสดุบูรณะฟันชั่วคราว
(The Improvement of Zinc Oxide Eugenal Cement for Temporary Filling Materials in Accordance with International Standard ISO 3107:1988 (E) type 3 class 1)
Review Article
» Access to Dental Care and Past Deciduous Dental Caries Experience among the 1st Grade Students, Nonthaburi Municipality
(การเข้าถึงบริการทันตกรรมและประสบการณ์ฟันผุในฟันน้ำนมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 เขตเทศบาลนครนนทบุรี)
Original Article
» Use of Chitosan-Gelatin Spong as a Bone Substitute Material in Rabbit Model
(การใช้วัสดุฟองน้ำไคโตซาน-เจลาตินเป็นวัสดุทดแทนกระดูกในสัตว์ทดลองกระต่าย)
Original Article
» The Effectiveness of a School-Based Sealant Program and Common Failures in Southern Thailand
Original Article
» Polymorphous low-grade adenocarcinoma of the palate: a case report and a comparative immunohistochemical study with adenoid cystic carcinoma
(โพลิเมอร์ฟัสโลว์เกรดอะดิโนคาร์ซิโนมาของเพดานช่องปาก: รายงานผู้ป่วย 1 ราย และการศึกษาเปรียบเทียบกับอะดินอยด์ ซิสติกคาร์ซิโนมาโดยเทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมี)
Original Article
» Effects of Apacider® Mangostin Adhesive Pastes Combined with Fluoride Varnish on Remineralization Potential of Artificial Enamel Carious Lesions: In vitro Study
(Effects of Apacider® Mangostin Adhesive Pastes Combined with Fluoride Varnish on Remineralization Potential of Artificial Enamel Carious Lesions: In vitro Study)
Original Article
» Efficacy of Royal Jelly Extract on Inhibition of Candida Albicans Adherence on Various Types of Denture Base Material
(Efficacy of Royal Jelly Extract on Inhibition of Candida Albicans Adherence on Various Types of Denture Base Material)
Original Article
» A Preliminary Study to Compare the Adaptability and Nanoleakage of Resin-Based Materials at the Cervical Dentin of Class II Cavity
(A Preliminary Study to Compare the Adaptability and Nanoleakage of Resin-Based Materials at the Cervical Dentin of Class II Cavity)
Original Article
» The Inhibition of Dental Caries Pathogen by Using Prebiotic and Probiotic Combination
(The Inhibition of Dental Caries Pathogen by Using Prebiotic and Probiotic Combination)
Original Article
» Preliminary Study of LINE-1 Methylation Level in Long-term Cultivation of Human Dental Pulp Stem cells
(Preliminary Study of LINE-1 Methylation Level in Long-term Cultivation of Human Dental Pulp Stem cells)
Original Article
» Diameter and Density of Dentinal Tubule in Human Primary Teeth
(Diameter and Density of Dentinal Tubule in Human Primary Teeth)
Original Article
» Association between Stress and Periodontitis among Thai Elderly
(Association between Stress and Periodontitis among Thai Elderly)
Original Article
» Skeletal Age Estimation in A Group of Contemporary Thai Children and Adolescents using Tanner-Whitehouse 3 (TW3) Method
(Skeletal Age Estimation in A Group of Contemporary Thai Children and Adolescents using Tanner-Whitehouse 3 (TW3) Method)
Original Article
» Effect of Methyl Formate-methyl Acetate Treatment on the Tensile Bond Strength between Denture Teeth and Denture Base Resin
Original Article
» Micro-computerized tomographic Evaluation of Reparative Dentin Formation after Direct Pulp Capping In vivo
Original Article
» Different Cleansing Methods Effect to Bond Strength of Contaminated Zirconia
Original Article
» Characteristics of Adipose-derived Stem Cells Isolated from Buccal Fat Pads Using CD 271 Cell Sorting Technique
Original Article
» Fracture Resistance of Occlusal Ceramic and Composite Molar Onlay Comparing to Lithium Disilicate Molar Crown
(Fracture Resistance of Occlusal Ceramic and Composite Molar Onlay Comparing to Lithium Disilicate Molar Crown)
Original Article
» Relationship between Oral Status and Oral Health-Related Quality of Life of Early Privates in the Southern of Thailand
(ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะช่องปากกับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของพลทหารแรกเข้าภาคใต้ ประเทศไทย)
Original Article
» Success Rate and Survival Rate of Open Apex Third Molar Autotransplantation in 15-20-Year-Old Patients: Case Report 39 Cases
(อัตราการประสบความสำเร็จ และอัตราการอยู่รอดของการปลูกถ่ายฟัน กรามซี่ที่ 3 ปลายรากเปิดในผู้ป่วยอายุ 15 - 20 ปี: รายงานผู้ป่วย 39 ราย)
Case Report
Announcement
Announcement