The journal of the Dental Association of Thailand (JDAT) has been published since 1950 for distributing knowledge in both basic sciences and clinical researches in the field of Dentistry and related science. The journal of the Dental Association of Thailand is published 4 issues per year in January, April, July and October.

ISSN: 2408-1434
Editor: Dr. Ekamon Mahapoka (DDS., Ph.D.)

Article List of Year 2018 Volume 68 Issue 4
» Radiation Protection in Dentistry: Fundamental Concepts and Practical Approach
Review Article
Page 309-317
» Concept of Neurogenic Inflammation During the Orthodontic Tooth Movements
(แนวคิดการอักเสบของระบบประสาทต่อการเคลื่อนของฟันด้วยแรงทางทันตกรรมจัดฟัน)
Review Article
Page 318-328
» Breastfeeding and Early Childhood Caries
(การรับประทานนมแม่กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย)
Review Article
Page 329-338
» Corticotomy-assisted Orthodontic Treatment in Bimaxillary Protrusion Patients
Review Article
Page 339-345
» Simultaneous Maxillo-Mandibular Unit Distraction Osteogenesis Treatment of Facial Asymmetry for Hemifacial Microsomia Using Multiple Internal Distraction Device
(การใช้วิธีดิสแทรคชันออสติโอเจเนสิสในการเคลื่อนกระดูกขากรรไกรบนล่างไปพร้อมกันเพื่อแก้ไขความไม่สมมาตรในผู้ป่วยเฮมิเฟเชียลไมโครโซเมีย ด้วยการใช้อุปกรณ์ยืดกระดูกหลายชิ้น)
Case Report
Page 346-359
» Efficacy of Coconut Oil and 0.12 % Chlorhexidine Mouth Rinses in Reduction of Plaque and Gingivitis: A Two-Week Randomized Clinical Trial
Original Article
Page 360-369
» Effect of Surface Treatments on Microtensile Bond Strength of Bis-acryl Resin Provisional Restoration and Self-curing Acrylic Resin
(ผลของการเตรียมผิวต่อความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาคของวัสดุครอบฟันชั่วคราวบิสเอคริวเรซินและเรซินอะคริลิกชนิดบ่มเอง)
Original Article
Page 370-380
» Effectiveness of Audit and Feedback on Oral Health Performance in Qualified Well Child Clinic (WCC) with Full Time Dental Nurse at Sub-district Health Promoting Hospital in Phang Nga: Randomized Controlled Trial
(ประสิทธิผลของการตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในคลินิกเด็กดีคุณภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีทันตาภิบาลประจำในจังหวัดพังงา: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม)
Original Article
Page 381-393
» Comparison of Space Analysis from Computer-based Digital Model and Plaster Model
Original Article
Page 394-401
» Voids of Bulk-fill Resin Composite Restoration in Class II Cavity
(ช่องว่างที่เกิดขึ้นในการบูรณะเรซินคอมโพสิตชนิดบูรณะทั้งก้อนในโพรงฟันชนิดคลาสทู)
Original Article
Page 402-412
» Effect of Corticotomy Patterns on the Center of Resistance Location of the Upper Six Anterior Teeth During En Masse Retraction: Finite Element Analysis
Original Article
Page 413-419
» Effect of Xylitol Varnish on Enamel Erosion In Vitro
(ผลของไซลิทอลวาร์นิชต่อการสึกกร่อนของผิวเคลือบฟันในห้องปฏิบัติการ)
Original Article
Page 420-427
Article List of Accepted Articles
» Dentofacial orthopedic and orthodontic management of obstructive sleep apnea in children and adults
(การจัดการภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในเด็ก และผู้ใหญ่ด้วยวิธีทางทันตกรรมจัดฟัน และออร์โทพิดิกส์ฟัน – ใบหน้า)
Review Article
» Techniques Used in Craniofacial Developmental Biology
(วิธีการที่ใช้ในการศึกษาชีววิทยาพัฒนาการในส่วนของกะโหลกศีรษะและใบหน้า)
Review Article
» Periodontitis: a Risk Factor for “Lifestyle” Diseases
(Periodontitis: a Risk Factor for “Lifestyle” Diseases)
Review Article
» การปรับปรุงซิงก์ออกไซด์ยูจินอลซีเมนต์ตามมาตรฐานสากล ISO 3107:1988 (E) ประเภท 3 ชั้น 1 เพื่อใช้เป็นวัสดุบูรณะฟันชั่วคราว
(The Improvement of Zinc Oxide Eugenal Cement for Temporary Filling Materials in Accordance with International Standard ISO 3107:1988 (E) type 3 class 1)
Review Article
» Access to Dental Care and Past Deciduous Dental Caries Experience among the 1st Grade Students, Nonthaburi Municipality
(การเข้าถึงบริการทันตกรรมและประสบการณ์ฟันผุในฟันน้ำนมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 เขตเทศบาลนครนนทบุรี)
Original Article
» Use of Chitosan-Gelatin Spong as a Bone Substitute Material in Rabbit Model
(การใช้วัสดุฟองน้ำไคโตซาน-เจลาตินเป็นวัสดุทดแทนกระดูกในสัตว์ทดลองกระต่าย)
Original Article
» The Effectiveness of a School-Based Sealant Program and Common Failures in Southern Thailand
Original Article
» Polymorphous low-grade adenocarcinoma of the palate: a case report and a comparative immunohistochemical study with adenoid cystic carcinoma
(โพลิเมอร์ฟัสโลว์เกรดอะดิโนคาร์ซิโนมาของเพดานช่องปาก: รายงานผู้ป่วย 1 ราย และการศึกษาเปรียบเทียบกับอะดินอยด์ ซิสติกคาร์ซิโนมาโดยเทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมี)
Original Article
» Effects of Apacider® Mangostin Adhesive Pastes Combined with Fluoride Varnish on Remineralization Potential of Artificial Enamel Carious Lesions: In vitro Study
(Effects of Apacider® Mangostin Adhesive Pastes Combined with Fluoride Varnish on Remineralization Potential of Artificial Enamel Carious Lesions: In vitro Study)
Original Article
» Efficacy of Royal Jelly Extract on Inhibition of Candida Albicans Adherence on Various Types of Denture Base Material
(Efficacy of Royal Jelly Extract on Inhibition of Candida Albicans Adherence on Various Types of Denture Base Material)
Original Article
» A Preliminary Study to Compare the Adaptability and Nanoleakage of Resin-Based Materials at the Cervical Dentin of Class II Cavity
(A Preliminary Study to Compare the Adaptability and Nanoleakage of Resin-Based Materials at the Cervical Dentin of Class II Cavity)
Original Article
» The Inhibition of Dental Caries Pathogen by Using Prebiotic and Probiotic Combination
(The Inhibition of Dental Caries Pathogen by Using Prebiotic and Probiotic Combination)
Original Article
» Preliminary Study of LINE-1 Methylation Level in Long-term Cultivation of Human Dental Pulp Stem cells
(Preliminary Study of LINE-1 Methylation Level in Long-term Cultivation of Human Dental Pulp Stem cells)
Original Article
» Diameter and Density of Dentinal Tubule in Human Primary Teeth
(Diameter and Density of Dentinal Tubule in Human Primary Teeth)
Original Article
» Association between Stress and Periodontitis among Thai Elderly
(Association between Stress and Periodontitis among Thai Elderly)
Original Article
» Skeletal Age Estimation in A Group of Contemporary Thai Children and Adolescents using Tanner-Whitehouse 3 (TW3) Method
(Skeletal Age Estimation in A Group of Contemporary Thai Children and Adolescents using Tanner-Whitehouse 3 (TW3) Method)
Original Article
» Effect of Methyl Formate-methyl Acetate Treatment on the Tensile Bond Strength between Denture Teeth and Denture Base Resin
Original Article
» Micro-computerized tomographic Evaluation of Reparative Dentin Formation after Direct Pulp Capping In vivo
Original Article
» Different Cleansing Methods Effect to Bond Strength of Contaminated Zirconia
Original Article
» Characteristics of Adipose-derived Stem Cells Isolated from Buccal Fat Pads Using CD 271 Cell Sorting Technique
Original Article
» Success Rate and Survival Rate of Open Apex Third Molar Autotransplantation in 15-20-Year-Old Patients: Case Report 39 Cases
(อัตราการประสบความสำเร็จ และอัตราการอยู่รอดของการปลูกถ่ายฟัน กรามซี่ที่ 3 ปลายรากเปิดในผู้ป่วยอายุ 15 - 20 ปี: รายงานผู้ป่วย 39 ราย)
Case Report
Announcement
Announcement